czwartek 3 grudnia 2009  

Oprawa scenograficzna na potrzeby konferencji  Forum Regionalne: Rozwój nowoczesnego             i szybkiego transportu kolejowego wzdłuż korytarza Via Regia jako wyzwanie dla Euro 2012

Na zlecenie: Biura Infrastruktury Miasta Urzędu Miasta Krakowa

Biuro 

niedziela 15 listopada 2009  

Oprawa scenograficzna  w Audytorium Maximum na potrzeby

XIV Europejskiej Konferencji Majologicznej.

Na zlecenie: Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ  

 

środa 21 października 2009  

Międzynarodowe Konferencja Forum CIVITAS. W Krakowie międzynarodowa konferencja Forum CIVITAS 2009 zgromadziła blisko 400 osób z 27 krajów, w tym także z USA, Chin i Indii. Dyskutowano o tym, jak ustrzec przed paraliżem komunikacyjnym miasta, w których coraz więcej osób używa samochodów.

Oprawa scenograficzna. Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego 

Na zlecenie: Gminy Miejskiej Krakowa

poniedziałek 21 września 2009  

Kongres Kultury Polskiej - aranżacja scenograficzna.

Te­go­rocz­ny Kon­gres Kul­tu­ry Pol­skiej od­był się w Kra­ko­wie w dniach 23–25 wrze­śnia 2009 r.
Ini­cja­to­rem i Ho­no­ro­wym Pa­tro­nem Kon­gre­su jest Mi­ni­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa
Na­ro­do­we­go Bog­dan Zdro­jew­ski. Or­ga­ni­za­cja wy­da­rze­nia po­wie­rzo­na zo­sta­ła
Na­ro­do­we­mu Cen­trum Kul­tu­ry. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi są: Kra­kow­skie Biuro Fe­sti­wa­lo­we i Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski - bę­dą­cy rów­nież go­spo­da­rzem, a part­ne­ra­mi - Mia­sto
Kra­ków i Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go.

Celem Kon­gre­su jest pod­su­mo­wa­nie zmian, jakie za­szły w ciągu ostat­nich 20 lat
w kul­tu­rze i jej oto­cze­niu oraz dys­ku­sja nad "Ra­por­tem o Sta­nie Kul­tu­ry"
i przed­sta­wio­ny­mi w nim re­ko­men­da­cja­mi.
O ran­dze wy­da­rze­nia świad­czą człon­ko­wie Rady Pro­gra­mo­wej oraz za­pro­sze­ni go­ście, bę­dą­cy zna­czą­cy­mi przed­sta­wi­cie­la­mi świa­ta kul­tu­ry i nauki.

Na trzy­dnio­we ob­ra­dy złożyły się: 5 sesji ple­nar­nych, 26 sym­po­zjów, ra­por­ty, re­fe­ra­ty, dys­ku­sje, spo­tka­nia oraz to­wa­rzy­szą­ce im­pre­zy kul­tu­ral­ne (kon­cer­ty, spek­ta­kle,
wy­sta­wy)

Na zlecenie: Narodowego Centrum Kultury

piątek 18 września 2009  

Organizacja "Storage Days 2009" dla firmy Veracomp S.A. w nastepujacych miastach: 15.09. - Poznań, 16.09. - Toruń, 17.09. - Warszawa, 18.09. - Częstochowa

Wraz z licznie zgromadzonymi producentami technologii IT dystrybutor zaprezentował  najnowsze trendy i aktualną ofertę w dziedzinie rozwiązań służących do zabezpieczania, udostępniania i przechowywania danych oraz systemy optymalnego zarządzania infrastrukturą IT.

Edycja 2009 byłat zorganizowana pod hasłem AIRSHOW. Spotkania odbywały się na terenie obiektów lotniczych w czterech miastach Polski. Prezentacje rozwiązań IT zostały przeprowadzone w specjalnie przygotowanych hangarach, w autentycznej scenerii, z maszynami lotniczymi w tle. Na "deser" uczestnicy mieli możliwość wznieść się ponad ziemię w samolocie lub szybowcu. Przy okazji goście poznali ciekawe historie lotnicze i obejrzeli wiele maszyn powietrznych i eksponatów. Firmy uczestniczące: Veracomp S.A., Symantec, Sun Microsystems, HP, Quantum, Actidata, QLogistic

Na zlecenie: Veracomp S.A.

poniedziałek 14 września 2009  

 W Krakowie została otwarta nowa serwerownia Onet.pl. Przecięcia wstęgi dokonali prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz prezes Onet.pl Łukasz Wejchert.
Wśród gości na uroczystości nie zabrakło metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza, który poświęcił obiekt oraz prof. Karola Musioła, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczelni od lat blisko współpracującej z Onetem. Współwłaściciele Grupy ITI Jan Wejchert, Mariusz Walter i Bruno Valsangiacomo; Wojciech Kostrzewa, prezes Grupy ITI a także nowy prezes TVN Markus Tellenbach zaprezentowali gościom również makietę przyszłej krakowskiej inwestycji – nowej siedziby Onetu i TVN-u. Powstanie ona w pobliżu serwerowni na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego. Serwerownia Onetu to obecnie najnowocześniejsze centrum obliczeniowe w Polsce i zarazem drugie pod względem wielkości.                        Koordynacja działań. Wynajem anmiotów dekoracyjnych.

Na zlecenie: Grupa Onet Pl. S.A.

piątek 11 września 2009  

Organizacja szkolenia "Veracompowy Klub Inżyniera w terenie" dla: CA, HP, Symantec, Novell, Sun Microsystems. Baza noclegowa, transport, kolacja grillowa przy ognisku w chacie góralskiej, kolacja na Zamku w Ogrodzieńcu, Off Road Jura Adventure 2009. Hotel Villa Verde w Zawierciu.

Na zlecenie: Veracomp S.A.

niedziela 31 maja 2009  

Koordynacja działań związanych z organizacją Graduacji 2009 w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

 

Na zlecenie: Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości  

sobota 30 maja 2009  

Organizacja uroczystości Jubileuszu 60 lecia Firmy LURGI S.A. oraz firm prekursorskich działających w Polsce. Lurgi S.A. od lat jest cenionym i uznanym partnerem przy realizacji inwestycji w branży rafineryjnej, petrochemicznej i chemicznej w Polsce i na świecie. W 2009 r. Lurgi S.A. działająca w Polce obchodzi Jubileusz 60-lecia założenia prekursorskiej Biura Projektów Przemysłu Naftowego z siedzibą w Krakowie.

Na uroczystym gardenparty prezes Zarządu Andreas Golombek przedsawił rys historyczny działania firmy i jej dokonania. Życzenia i gratulacje przekazali Zarządowi  i przcowników firmy członek Rady Nadzorczej Lurgi S.A. oraz Konrad Jaskóła - prezes Mostostal S.A. i Marek Sokołewski - wiceprezes Grupy LOTOS S.A. Liczni przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z Lurgi S.A. przekazali prezesow Andreasowi Golombkowi adresy okolicznościowe.

Na zlecenie: Lurgi S.A.

piątek 20 lutego 2009  

Centrum Prasowego w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków)  dla potrzeb  Nieformalnego Spotkania Ministrów Obrony Państw NATO w Krakowie

Oprawa scenograficzna szczyt ministrów obrony narodowej państw NATO.

Na zlecenie: Ministerstwo Obrony, Uniwersytet Jagielloński   

« | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | »